Diễn Đàn Đất Đai

Speech by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc

17 Jul 2019
8:50-9:10

Speech by Prime Minister Nguyen Xuan Phuc