Diễn Đàn Đất Đai

The National Digital Transformation Proposal

17 Jul 2019
9:10-9:30

The National Digital Transformation Proposal

Minister Information and Communications Mr. Nguyen Manh Hung