Diễn Đàn Đất Đai

Opening speech by Mr. Truong Gia Binh, Chairman of VINASA

08 Aug 2019
09:15 – 09:20

Opening speech by Mr. Truong Gia Binh, Chairman of VINASA