Diễn Đàn Đất Đai

Opening speech by Mr. Truong Gia Binh, Chairman of VINASA

08 Aug 2019
8:40-8:50

Opening speech by Mr. Truong Gia Binh, Chairman of VINASA