Diễn Đàn Đất Đai

Speech of H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of Vietnam

08 Aug 2019
11:30 – 12:00

Speech of H.E. Mr. Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of Vietnam